لیست دوره های آموزشی

گروه دوره عنوان دوره مدرس هزینه دوره
حضوری آموزش حضوری اکسل کاربردی برای حسابداران امیر عموزاد خلیلی 1,200,000 جزییات دوره
حسابداری حقوق آموزش آنلاین حقوق و دستمزد 1400 امیر عموزاد خلیلی 450,000 جزییات دوره
حضوری آموزش حضوری حسابداری ویژه بازار کار امیر عموزاد خلیلی 1,500,000 جزییات دوره