لیست دوره های آموزشی

گروه دوره عنوان دوره مدرس هزینه دوره
اکسل کاربردی آموزش حضوری اکسل کاربردی برای حسابداران بهشهر امیر عموزاد خلیلی 1,800,000 جزییات دوره
حسابداری عمومی آموزش حضوری حسابداری ویژه بازار کار بهشهر امیر عموزاد خلیلی 3,500,000 جزییات دوره
حسابداری حقوق وبینار حقوق و دستمزد 1402 امیر عموزاد خلیلی جزییات دوره