بسته های آموزشی

عنوان استاد هزینه
پکیج کامل آموزشی حقوق و دستمزد امیر عموزاد خلیلی 95,000 جزییات بسته آموزشی
حداقل مزد ، پایه سنوات و سایر سطوح مزدی امیر عموزاد خلیلی 12,000 جزییات بسته آموزشی
محاسبه حق مسکن و حق خوار و بار امیر عموزاد خلیلی 8,000 جزییات بسته آموزشی
محاسبه حق عائله مندی و حق اولاد امیر عموزاد خلیلی 10,000 جزییات بسته آموزشی
محاسبه دستمزد روزانه و ساعتی و اضافه کاری امیر عموزاد خلیلی 18,000 جزییات بسته آموزشی
محاسبه نوبت کاری و تعطیل کاری امیر عموزاد خلیلی 15,000 جزییات بسته آموزشی
محاسبه مزایای پایان خدمت کارکنان امیر عموزاد خلیلی 15,000 جزییات بسته آموزشی
محاسبه مالیات حقوق امیر عموزاد خلیلی 22,000 جزییات بسته آموزشی
محاسبه بازخرید ایام مرخصی امیر عموزاد خلیلی 10,000 جزییات بسته آموزشی
محاسبه عیدی و مالیات عیدی امیر عموزاد خلیلی 18,000 جزییات بسته آموزشی
سند حسابداری حقوق و دستمزد امیر عموزاد خلیلی 8,000 جزییات بسته آموزشی
دوره آموزش آفلاین حسابداری امیر عموزاد خلیلی 295,000 جزییات بسته آموزشی