بسته های آموزشی

عنوان استاد هزینه
پکیج کامل آموزشی حقوق و دستمزد امیر عموزاد خلیلی 490,000 جزییات بسته آموزشی
حداقل مزد ، پایه سنوات و سایر سطوح مزدی امیر عموزاد خلیلی 38,000 جزییات بسته آموزشی
محاسبه حق مسکن و حق خوار و بار امیر عموزاد خلیلی 22,000 جزییات بسته آموزشی
محاسبه حق عائله مندی و حق اولاد امیر عموزاد خلیلی 22,000 جزییات بسته آموزشی
محاسبه دستمزد روزانه و ساعتی و اضافه کاری امیر عموزاد خلیلی 42,000 جزییات بسته آموزشی
محاسبه نوبت کاری و تعطیل کاری امیر عموزاد خلیلی 33,000 جزییات بسته آموزشی
محاسبه مزایای پایان خدمت کارکنان امیر عموزاد خلیلی 30,000 جزییات بسته آموزشی
محاسبه مالیات حقوق امیر عموزاد خلیلی 42,000 جزییات بسته آموزشی
محاسبه بازخرید ایام مرخصی امیر عموزاد خلیلی 28,000 جزییات بسته آموزشی
دوره آموزش آفلاین حسابداری ویژه بازار کار امیر عموزاد خلیلی 980,000 جزییات بسته آموزشی
نحوه تکمیل و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده امیر عموزاد خلیلی 25,000 جزییات بسته آموزشی
فایل اکسل کامل محاسبه حقوق 1401 امیر عموزاد خلیلی 45,000 جزییات بسته آموزشی