بسته های آموزشی

عنوان استاد هزینه
پکیج کامل آموزشی حقوق و دستمزد امیر عموزاد خلیلی 490,000 جزییات بسته آموزشی
حداقل مزد ، پایه سنوات و سایر سطوح مزدی امیر عموزاد خلیلی 68,000 جزییات بسته آموزشی
محاسبه دستمزد روزانه و ساعتی و اضافه کاری امیر عموزاد خلیلی 62,000 جزییات بسته آموزشی
محاسبه نوبت کاری و تعطیل کاری امیر عموزاد خلیلی 58,000 جزییات بسته آموزشی
محاسبه مزایای پایان خدمت کارکنان امیر عموزاد خلیلی 60,000 جزییات بسته آموزشی
محاسبه مالیات حقوق امیر عموزاد خلیلی 72,000 جزییات بسته آموزشی
سند حسابداری حقوق و دستمزد امیر عموزاد خلیلی جزییات بسته آموزشی
دوره آموزش آفلاین حسابداری ویژه بازار کار امیر عموزاد خلیلی 980,000 جزییات بسته آموزشی
نحوه تکمیل و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده امیر عموزاد خلیلی 50,000 جزییات بسته آموزشی
فایل اکسل کامل محاسبه حقوق 1402 امیر عموزاد خلیلی 65,000 جزییات بسته آموزشی
وبینار آموزشی سامانه مودیان امیر عموزاد خلیلی جزییات بسته آموزشی
وبینار جامع حقوق و دستمزد شهریور 1402 امیر عموزاد خلیلی 360,000 جزییات بسته آموزشی