عنوان : وبینار حقوق و دستمزد 1402

نام مدرس : امیر عموزاد خلیلی

مکان برگزاری : اسکای روم

تاریخ : 1402/01/07 - 1402/01/07

قیمت : 0 تومان
ساعت برگزاری : روز دوشنبه 7 فروردین ساعت 19 الی 22
توضیحات :
حسابداری حقوق