عنوان : وبینار آموزشی محاسبات حقوق و دستمزد 1402

نام مدرس : امیر عموزاد خلیلی

قیمت : 140,000 تومان
توضیحات : وبینار آموزشی حقوق و دستمزد شامل بررسی محاسبات مربوط به مزد و پایه سنوات و تشریح سایر سطوح مزدی / مزایای رفاهی / فوق العاده اضافه کاری و نوبت کاری و تعطیل کاری و ....
حقوق و دستمزد