عنوان : محاسبه بازخرید ایام مرخصی

نام مدرس : امیر عموزاد خلیلی

قیمت : 28,000 تومان
توضیحات : در این ویدئو قوانین مربوط به مرخصی مورد بررسی قرار گرفت و نحوه محاسبه بازخرید ایام مرخصی آموزش داده شد.
حقوق و دستمزد