عنوان : محاسبه عیدی و مالیات عیدی

نام مدرس : امیر عموزاد خلیلی

قیمت : 18,000 تومان
توضیحات : در این ویدئو بصورت کامل راجع به نحوه محاسبه عیدی توضیح داده شد و نکات مرتبط برای محاسبه گفته شد و همچنین نحوه محاسبه مالیات عیدی با در نظر گرفتن قوانین مالیاتی آموزش داده شد
حقوق و دستمزد