عنوان : سند حسابداری حقوق و دستمزد

نام مدرس : امیر عموزاد خلیلی

قیمت : 39,000 تومان
توضیحات : در این ویدئو با یک مثال بصورت کامل سند حسابداری مربوط به حقوق و دستمزد آموزش داده شد.
حقوق و دستمزد