عنوان : نحوه تکمیل و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

نام مدرس : امیر عموزاد خلیلی

قیمت : 50,000 تومان
توضیحات : در این ویدئو نمونه عملی از تکمیل و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده آموزش داده شده است
حسابداری عمومی