عنوان : حداقل مزد ، پایه سنوات و سایر سطوح مزدی

نام مدرس : امیر عموزاد خلیلی

قیمت : 68,000 تومان
توضیحات : در این ویدئو بصورت کامل و با مثال نحوه محاسبه حداقل مزد وپایه سنوات و سایر سطوح مزدی آموزش داده شده است
حقوق و دستمزد