عنوان : محاسبه حق مسکن و حق خوار و بار

نام مدرس : امیر عموزاد خلیلی

قیمت : 8,000 تومان
توضیحات : در این ویدئو راجع به محاسبه حق خوارو بار و مسکن و نکات مربوطه توضیح داده شد
حقوق و دستمزد