عنوان : محاسبه دستمزد روزانه و ساعتی و اضافه کاری

نام مدرس : امیر عموزاد خلیلی

قیمت : 62,000 تومان
توضیحات : در این ویدئو ابتدا نحوه محاسبه دستمزد روزانه و ساعتی توضیح داده شد سپس با مثال محاسبه اضافه کاری مفصل آموزش داده شد.
حقوق و دستمزد