عنوان : محاسبه نوبت کاری و تعطیل کاری

نام مدرس : امیر عموزاد خلیلی

قیمت : 58,000 تومان
توضیحات : در این ویدئو بصورت کامل راجع به کسانی که مشمول نوبت کاری و تعطیل کاری میشوند آموزش داده شد و محاسبه نوبت کاری و شب کاری و تعطیل کاری با مثال آموزش داده شد.
حقوق و دستمزد