عنوان : محاسبه مزایای پایان خدمت کارکنان

نام مدرس : امیر عموزاد خلیلی

قیمت : 60,000 تومان
توضیحات : در این ویدئو بصورت مفصل محاسبه مزایای پایان خدمت یا سنوات خدمت کارکنان توضیح داده شد و با مثال نحوه محاسبه و ثبت سند حسابداری هم آموزش داده شد.
حقوق و دستمزد